Algemene ledenvergadering

Woensdag 25 oktober jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Naast de 4 bestuursleden waren er nog 16 leden aanwezig, wat een niet al te grote opkomst was. Tijdens de vergadering werden de notulen van vorig jaar voorgelezen en ook het jaarverslag van afgelopen seizoen werd gepresenteerd. Tevens, met grote dank aan Pieter Tolsma, was er ook nog het jaarverslag van 2015-2016, wat vorig jaar mistte. (Beide jaarverslagen zitten als bijlage bij dit bericht.) Michel nam de penningen met ons door en de kascommissie, bestaande uit Dirk Sieswerda en Julius de Snoo, had hier geen op- of aanmerkingen op. Het voorstel van het bestuur tot verhoging van de contributie per ingaande van het seizoen 2018-2019 werd door de leden afgewezen.
Van de afscheid nemende kaderleden was er helaas niemand aanwezig.
Ook moesten we afscheid nemen van onze voorzitster Afke Huitema-Tjalsma. Zij heeft 13 jaar in het bestuur gezeten, eerst als penningmeester en later als voorzitter. Afke werd heel hartelijk bedankt voor alles wat zij voor de v.v. Arum heeft betekent en kreeg als dank een bos bloemen, een VVV-bon en de befaamde v.v. Arum paraplu.
Helaas is er nog geen opvolger voor haar gevonden, waardoor er nu nog maar 3 personen in het hoofdbestuur zitten. Het mooiste zou zijn als het bestuur uit 5 personen bestaat, dus als je iemand weet of je voelt je zelf geroepen om plaats te nemen in het bestuur: je bent van harte welkom!
De verschillende commissies hebben tijdens de vergadering verteld waar ze op dit moment mee bezig zijn en wat hun rol binnen de vereniging is. Heel erg bedankt voor jullie inzet binnen deze commissies!

Om kwart voor 10 was de vergadering afgelopen en wenste Afke ons, voor de laatste keer als voorzitter, ‘wol thús!’

Voor een uitgebreider verslag verwijs ik u naar de volgende jaarvergadering (oktober/november 2018).

jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

28 oktober 2017