Leden jaarvergadering goed bezocht.

 

Woensdag 29 november j.l. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in Herberg de Gekroonde Leeuw. En dit keer in de “gelagkamer”. Het bestuur kon v.v. Arum een 18-tal “leden” verwelkomen.
In de vergadering werd o.a. het jaarverslag gepubliceerd. Onze secretaresse Maria, dit jaar voor het eerst van haar hand, heeft een zeer fraai boekwerkje afgeleverd.(zie bijlage bij dit bericht.) 

Michel nam vervolgens de penningen van het afgelopen seizoen door. Er werd net als vorig jaar een klein verlies geleden. 

Contributie verhoging
Een van de belangrijke punten op de agenda was het punt contributieverhoging. Door de toename o.a. van de KNVB kosten en ook de materiaal kosten stelde het bestuur voor om de contributie met 10% te verhogen. Ingaande het seizoen 2024-2025. De vergadering stemde ermee in.
De laatste contributie verhoging dateert van 2016.

Sportstichting e.d.
De Sportstichting in de persoon van Anno had een aantal mededelingen over o.a. de LED verlichting, zonnepanelen en de invulling van de ruimte die is vrijgekomen nu de peuters in de nieuwe school zitten. 

Ook zal de kantine, met name de bar, nog een update krijgen. 
Een ander belangrijk punt is natuurlijk de positieve ontwikkeling wat betreft een nieuwe kunstgrasveldmat. Zie hier voor het nieuws omtrent deze evt. nieuwe mat https://vvarum.nl/2023/11/30/nieuw-kunstgras-voor-arum/

Verder is er ook nog gediscussieerd over het verplicht stellen van bardiensten in de kantine voor leden en ouders van leden. Maar uit de vergadering kwam vooral dat we dit breder moeten zien. En dan vooral eens kijken naar “verplichte vrijwilligers taken” Zodat er keuze is in wat je als lid en of als ouder van een jeugdlid wilt betekenen voor de v.v. Arum. Het bestuur zal hiermee aan de gang!

Bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar waren: Gosse Wijbenga en Michel Jorna. Beiden hebben dus aangegeven te willen stoppen. Gosse blijft dit seizoen nog wel de functie van wedstrijdsecretaris uitvoeren. En daar zijn we heel blij mee. Gosse was zelf niet op de vergadering aanwezig maar de voorzitter sprak zijn grote dank uit voor de 12 jaar dat hij bestuurslid was en wat allemaal wel niet betekent heeft voor de v.v. Arum. Een vrijwilliger in hart en nieren met een waar v.v. Arum hart.
Michel Jorna was 8 jaar penningmeester en stopt wel per direct. Michel kreeg uit handen van de voorzitter een prachtig bos bloemen en een bon voor al die jaren. Zijn inzet voor de vereniging werd opgeluisterd met een groot applaus.
Omdat ze beiden kort voor deze vergadering besloten om te stoppen heeft het bestuur nog geen opvolgers kunnen vinden. Maar het bestuur wil deze twee vacatures zo spoedig mogelijk weer invullen. Al kan dat ook altijd in een andere taken verdeling binnen het bestuur. We houden u op de hoogte.


Verder werden een aantal ontwikkelingen bij zustervereniging Stormvogels’64 nog even naar voren gebracht. En ook sprak Sjoerd Anema namens de jeugdcommissie over de activiteiten voor de komende maanden. 
Het bestuur kon op deze avond ook nog mededelen dat er inmiddels een nieuw Sponsorcommissielid is gevonden in de persoon van Bonne Dijkstra.

En met nog wat aanvullingen op de Winteractiviteiten sloot de voorzitter om 22.00 uur de vruchtbare vergadering.

Voor een uitgebreider verslag verwijzen wij u naar de volgende jaarvergadering (oktober/november 2024).

Als u nog een papieren versie van het hieronder geplaatste Jaarverslag wilt stuur dan even een berichtje naar secretaris@vvarum.nl

Hier het jaarverslag 2022-2023:  Jaarverslag 20222023 vv Arum

30 november 2023